4 Ιουν 2013

Οι 24 Μικρές προσευχές του αγ Ιω Χρυσοστόμου


1 Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου κ αιωνίων αγαθών.
2 Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων.
3 Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν κ διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν μοι.
4 Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης κ αγνοίας κ λήθης κ ραθυμίας κ της λιθώδους αναισθησίας.

5 Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού κ εγκαταλείψεως.
6 Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.
7 Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω , συ δε ως Θεός ελέησόν με.
8 Κύριε, ίδε την ασθενεία της ψυχής μου κ πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα εν εμοί δοξασθή το όνομά σου το άγιον.
9 Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομά του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι κ τέλος αγαθόν.
10 Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν' αλλ' αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαγχία σου.
11 Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός σου.
12 Κύριε ο Θεός του ουρανού κ της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του πονηρού κ βεβήλου κατά το μέγα έλεός σου, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου.
13 Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε κ μη εγκαταλίπης με.
14 Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.
15 Κύριε, δος μοι έννοιαν αγαθήν.
16 Κυριε, δος μοι δάκρυον κ μνήμην θανάτου κ κατάνυξιν.
17 Κύριε, δος μοι των λογισμών μου εξαγόρευσιν.
18 Κύριε, δος μοι ταπείνωσιν , εκκοπήν θελήματος κ υπακοήν.
19 Κύριε, δος μοι υπομονήν, μακροθυμίαν κ πραότητα.
20 Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών, τον φόβον σου.
21 Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης της ψυχής μου κ της διανοίας μου κ της καρδίας, κ τηρείν εν πάστι το θέλημά σου.
22 Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών κ δαιμόνων κ παθών κ από παντός μη προσήκοντος πράγματος
23 Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλει γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί
24 Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω κ μη το εμόν, πρεσβείαις κ ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου κ πάντων των Αγίων σου' ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας. Αμήν.

pentapostagma.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου